Proiecte de hotarare ale Consiliului Local - Ultimele documente incarcate

Nr doc Data document Titlu Document
1

10/01/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Mărişelu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 Descarca document
10

20/01/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mărişelu pe anul 2020 Descarca document
11

30/01/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației imobilului ,,Școala Generală Jeica”, satul Jeica, nr. 47, comuna Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud în vederea demolării și amenajării pe terenul rămas liber după demolare a unui parc Descarca document
12

03/03/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cu terenurile aflate în proprietatea privată a comunei Mărişelu, pentru atribuirea gratuită a suprafeţei de 300 mp tinerilor sub 35 ani în vederea construirii de locuinţe Descarca document
13

03/03/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, teren în suprafaţă de 300 mp proprietatea privată a comunei Mărişelu, în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe Descarca document
14

03/03/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însuşirea modificării prin Act adiţional la Contractele de închiriere nr. 3161 din 15.06.2015, nr. 3217 din 17.06.2015, nr. 3332 din 02.06.2016 și nr. 2932 din 19.05.2016 pentru suprafețe de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunei Mărișelu Descarca document
15

03/03/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a numărului de personal care aparţine aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mărişelu Descarca document
16

03/03/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea de către Consiliul local a preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie-iunie 2020 Descarca document
17

03/03/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a suprafeţei de 300 mp, teren acordat tinerilor în temeiul Legii nr. 15/2003 Descarca document
18

03/03/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mariselu pe cele doua sectiuni: de functionare si dezvoltare pentru trimestrul IV, anul 2019 Descarca document
19

03/03/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărişelu, judeţul Bistriţa-Năsăud Descarca document
2

20/01/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinantarii proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrita Nasaud’’ Descarca document
20

30/03/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Mărișelu prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare Descarca document
21

08/04/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 Descarca document
22

27/04/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al comunei Mărişelu pe anul 2020 Descarca document
23

08/04/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planul local de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului al Comunei Mărișelu pentru anul 2020 Descarca document
24

06/05/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 4 mp din suprafața totală a terenului situat în intravilanul localității Mărișelu, înscris în CF 26655 Mărișelu, Nr. Topo 26655, aparținând domeniului public al Comunei Mărișelu Descarca document
25

18/05/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziția ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020, a trenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia Descarca document
26

06/05/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local Mărișelu referitor la realizarea amenajamentului pastoral al pajiștilor aflate pe raza comunei Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud Descarca document
27

06/05/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al prmarului comunei Mărişelu Descarca document
28

12/05/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însuşirea modificării prin Act adiţional la Contractul de închiriere nr. 3396 din 03.06.2016 pentru suprafețe de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunei Mărișelu Descarca document
29

06/05/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Mărişelu Descarca document
3

01/01/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al comunei Mărișelu Descarca document
30

06/05/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mariselu pe cele doua sectiuni: de functionare si dezvoltare pentru trimestrul I, anul 2020 Descarca document
38

05/12/2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asumarea reţelei şcolare în comuna Mărişelu pentru anul şcolar 2020 – 2021 Descarca document
4

14/01/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modalitatea de întocmire a Registrului Agricol la nivelul Comunei Mărișelu Descarca document
5

10/01/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2020 – 2024 Descarca document
6

14/01/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Mărişelu, pentru anul 2020 Descarca document
7

10/01/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă care beneficiază de ajutor social în anul 2020 Descarca document
8

17/01/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de închiriere nr. 3376 din 02/06/2016, încheiat între comuna Mărişelu şi doamna Pop Aurela Descarca document
9

20/01/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preţurilor de pornire pentru vânzarea prin negociere către agenți economici a masei lemnose Descarca document
Arhiva din anii precedenti